" Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was
nie wymagali "

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek.

Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe,
z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych
w społeczeństwie.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie złożyła w 2021 r. wniosek w ramach programu NPRCz. Wniosek uzyskał akceptację i szkoła otrzymała 12 tys. zł dofinansowania. Wraz z wkładem własnym wynoszącym 3 tys. zł dysponowaliśmy łącznie kwotą 15 tysięcy złotych przeznaczonych na realizację zadań opisanych we wniosku konkursowym. Głównym celem było wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej, który dzięki zakupom na kwotę 9 tysięcy złotych powiększył się o 185 tytułów (ok. 400 woluminów). Pozostałe środki przeznaczone zostały na promocję działań i modernizację wyposażenia biblioteki. Do końca roku 2022 będą realizowane wszystkie zaplanowane działania związane z promocją czytelnictwa i wykorzystaniem nowych tytułów księgozbioru biblioteki szkolnej.

Laboratoria Przyszłości - KOMUNIKAT 


Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach realizacji rządowego programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 70 000 zł. Do końca roku 2021 wykorzystaliśmy 60 % środków finansowych. Zakupione zostały wszystkie sprzęty z wyposażenia podstawowego oraz wybrane sprzęty z wyposażenia dodatkowego, w tym pomoce dydaktyczne do nauki programowania i robotyki, a także narzędzia, materiały eksploatacyjne, AGD, Audio-Video. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany przy realizacji nagrań uroczystości i imprez, dokumentowania życia szkoły, na zajęciach koła informatycznego (nowa drukarka 3D).

PROGRAM AKTYWNA TABLICA - INFORMACJA

W związku z realizacją w 2021 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych zamieszczamy plakat informacyjny. Rządowy program „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostaną zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z niezbędnym sprzętem potrzebnym do funkcjonowania pomocy dydaktycznych. W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” zaplanowane są szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.